top of page

​INITIATIVES

הטמעת חשיבה מגדרית בחירום

אנו, במכון דבורה מאמינות שאתגרים רבים נוצרים ופתרונן מתעכב בשל התעלמות מן הפרספקטיבה המגדרית, במיוחד בזמני חירום.  ראשת מכון גבורה, ד״ר כוכב אלקיים-לוי, הינה חברה בצוות העבודה  של כתיבת דו״ח הטמעת חשיבה מגדרית במצבי חרום לאומיים (בעקבות משבר הקורונה) .  עבודה ישירה עם המטה לביטחון לאומי, משרד רוה"מ ורשויות החרום הלאומיות. הדו"ח אומץ בהחלטת ממשלה היסטורית ביוני 2022. 

מכון דבורה מפרסם ניירות עמדה ומחקרים בתחומי משפט וחברה, ומקדם מדיניות ותוכניות פעולה בראיה אסטרטגית. יחד עם יצירת חזון ברור לעתיד, המכון בונה אסטרטגיות וצעדים האופרטיביים לקידום שוויון באופן שמזהה בעיות מערכתיות ושמציב אלטרנטיבות ברורות ושינויים תשתיתיים.

ניירות עמדה

צוות המכון בחן את השפעות ההפיכה המשפטית שקודמה בישראל על זכויות נשים ויחד עם פורום מרצות ומרצים למשפט למעו הדמוקרטיה, נוסח נייר עמדה בנוגע לפגיעה בזכויות נשים נוכח הרפורמה.  המסמך מהווה תשתית ידע קריטית לנשיא המדינה ולאלפים במדינת ישראל להבנת הפגיעה האנושית בהגנה על זכויות נשים והרקע למחאת הנשים.

bottom of page