top of page

​RESEARCH

מחקרי המכון מתמקדים בזיהוי וטיפול בפערי עומק מערכתיים מגדריים וחברתיים. המחקר עוסק לא רק בניתוח סוגיות עכשוויות אלא גם באסטרטגיות ארוכות טווח לעתיד שוויוני יותר

לשאול את ׳שאלת הנשים׳ במשפט בינ״ל

מאמר זה עוסק בהבנת מרכיבים בחוק הבינלאומי אשר מפלים נשים או מתעלמים מנקודות המבט שלהן בדרכים שעלולות להיראות שקופות.

 

Published: Michigan Journal of International
Law, Vol. 42, 2021

לדמיין מחדש את הכללים לשיוויון

 המושג של שוויון טרנספורמטיבי הוא פרדיגמה גלובלית חדשה שעדיין לא נחקרה במידה רבה. מאמר זה של ראשת מכון דבורה, ד״ר כוכב אלקיים לוי, מפתחת את הרעיון של שוויון טרנספורמטיבי ומראה את הפוטנציאל שלו לאפשר לחברה להתמודד עם אתגרים עכשוויים

bottom of page