top of page

Gender Perspective in Crisis- The Israel Case / Report


Gender mainstreaming is a crucial strategy for achieving gender equality, and it is most often over looked, especially in times of crisis.

We are thrilled to be a part of the historic decision of the Israeli government to adopt the conclusions of the report of the National Security Headquarters advisory team which Dvora Institute was a part of, on implementing gender thinking in times of emergency.

Download the report (hebrew) below


דוח הטמעת חשיבה מגדרית בארגונים
.pdf
Download PDF • 723KB


***בשורות טובות ומרגשות**

מברכות על החלטת הממשלה ההיסטורית לאמץ את מסקנות דו״ח הצוות המייעץ למטה לביטחון לאומי.

אמש ממשלת ישראל אישרה את עיקרי המלצות הצוות המייעץ למטה לביטחון לאומי בנושא הטמעת חשיבה מגדרית בעתות חירום.

הדוח הוא תוצאה של עבודה מאומצת של חברי הוועדה, נציגים מקהילות שונות ואוכלוסיות מגוונות, מהמגזר הציבורי, העסקי והשלישי.

אנו מברכות את יו"ר הוועדה המייעצת, ד"ר רות שוהם ואת צוות המטה לביטחון לאומי - מיכל יניב, גיל אבריאל, אפרת מיניבצקי ומירב למברגר על מאמץ מדהים להקמה וניהול הוועדה, הכנת הדוח ועל השקעה ומסירות בשליחות אמיתית וכנה לאורך הדרך.

אנו גאות מאוד במעורבות שלנו בצעד החשוב הזה - ד״ר כוכב אלקיים לוי, ראשת מכון דבורה וחברת פורום דבורה, שעמלה על חיבור וכתיבת הדוח והנחייתו האקדמית יחד עם צוות המל״ל ובחברת הוועד המנהל של פורום דבורה ומכון דבורה, תניה מורקס, מנכלית סיד-ישראל, שהובילה את האשכול הבינלאומי לבחינת מקבילות ושיתופי פעולה בינלאומיים. ועל שותפינו בוועדה שפעלו בשליחות גדולה בהובלת העשייה באשכולות השונים - ד״ר מיכל טביביאן (ראש אשכול אוכלוסיות מיוחדות) ,נור אלעטאונה אבו ג׳אנים (ראש אשכול מבוא ורקע), פרופ׳ שלמה חסון, מירי רוזין, איתן מדמון, גל גלבוע, מולוגטה מהרי, ד״ר משה פרחי, שרון מלמד, גב איריס פלורנטין, ד״ר דליה פדילה, נציגות הרשות לקידום מעמד האשה -איילת רזין וסיגל מעלח,ואחסן הנו.

בין ההמלצות של צוות הוועדה: קביעת רף ייצוג לנשים בקבינט המדיני-ביטחוני כמקובל בעולם, קיום הערכת מצב לאומית בנושא השלכות מצבי חירום על נשים, הכשרות ייחודיות בנושא לגופי החרום והטמעת מכוון שפותח במיוחד ככלי עבור מקבלי החלטות לבחון את החלטותיהם תוך הבאה בחשבון של ייצוג נשים והשלכות מגדריות.

מהדו"ח עולים נתונים מטרידים המעידים על פגיעה לא פרופורציונאלית ומובהקת באוכלוסיית הנשים בעת חירום ועל פערים משמעותיים בייצוגן במוקדי קבלת ההחלטות. דברים אלו באו לידי ביטוי בישראל באופן מובהק למשל בזמן משבר הקורונה. הדו"ח מדגיש כי היעדר החשיבה המגדרית במצבי חירום אינו פוגע רק באוכלוסיית הנשים, אלא כפועל יוצא נפגעת האוכלוסייה בכללותה – נשים, גברים וילדים כאחד, באופן המעמיד את חוסנה של מדינת ישראל לעמוד במצבי חירום בסכנה נוכח האתגרים הצפויים לנו בעתיד.

אל מול נתונים אלה, עולה מהדו"ח כי היבטים מגדריים בחירום אינם מגיעים לדיון הדרג המדיני (או בתהליך ההכנה לקראת דיונים אלו), אינם משוקללים בתהליך קבלת ההחלטות ולא ניתן להם כמעט משקל בהחלטות עצמן.

בעוד שבדו"ח הוזכרה עלייה משמעותית של ייצוג נשים ב-25 השנים האחרונות בישראל, מכ-8% בשנת 95 לכ-25% עד 30% בממשלה האחרונה, הדבר אינו בא לידי ביטוי בשולחן מקבלי ההחלטות בשעת חירום.

ההמלצות נוספות שהוצגו בדו"ח:

להסדיר בחקיקה את הייצוג ההולם לנשים במוקדי קבלת ההחלטות ברמה הלאומית, ולהעלות את מספר השרות החברות בוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ללא פחות מ-33 אחוזים. המלצה זו, מבוססת על מחקרים ממדינות רבות בעולם והבנה כי ביצוע ההמלצה תסייע לקידום החלטות מדיניות עם רגישות גבוהה יותר לסוגיית המגדר ולהכרה בצרכים הנבדלים של הגברים והנשים בחירום, ובכך תתרום למניעת הפגיעה הבלתי פרופורציונאלית באוכלוסיית הנשים במצבי חירום שונים.

הוועדה המליצה כי במקרים בהם התרחשו במדינת ישראל אירועים המוגדרים כמצבי חרום לאומי, יכלול המטה לביטחון לאומי בהערכת המצב של המצב המדיני-ביטחוני התייחסות לנושא ההשלכות המגדריות של המשבר על אוכלוסיות שונות ואיסוף נתונים בחתך מגזרי ומגדרי.

הוועדה המליצה להאריך את מנדט הוועדה המייעצת לראש המלל, לערוך הכשרות ייעודיות, להטמיע מכוון לשיפור עבודת המטה הבינמשרדית בעת קבלת החלטות, .יוכן לכלול בדוח ההיערכות השנתית פרק על השלכות מגדריות של משברים בתרחישי ייחוס שונים על נשים וסטטוס ייצוגן.

תודות לכל ארגוני הנשים, החוקרות ואלו שעושות לילות כימים בממשלה ומחוצה לה כדי שמהלכים כאלו התאפשרו - בין אם בהגשת עתירות רציניות (עמותת איתך مَعَكِ (מעכי)- משפטניות למען צדק חברתי, Rackman Center - מרכז רקמן שהגישו את הבגץ באמצע משבר הקורונה), ובין אם בהשתתפות בישיבות ובלובי מול מקבלי החלטות, במחקרים שעליהם יכולנו להסתמך (Karni Krigel,Yofi Tirosh Anat Saragusti , Yael Hasson, Hadass Ben Eliyahu דפנה הקר Nava Swersky Sofer The Heschel Center for Sustainability מרכז השל לקיימות מרכז אדוה רוח נשית | Ruach Nashit נעמת | Women @ Work איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ועוד רבות), בתמיכה ובייעוץ לאורך כל הדרך .

״נשים שייכות לכל המקומות בהם מתקבלות החלטות. זה לא צריך להיות כך שנשים הן היוצאות מן הכלל״ רות ביידר גינצבורג


27 views0 comments

Comments


bottom of page